Procedura zawieszenia zajęć w przypadku stwierdzenia zakażenia Covid-19

Procedura zawieszenia zajęć w Przedszkolu 108 „Tęczowy Promyk” w Warszawie w przypadku stwierdzenia zakażenia Covid-19 z dnia 28.10.2020r

 1. Pracownicy, rodzice/opiekunowie, dzieci oraz osoby, które przebywały na terenie placówki w związku z wykonywanymi obowiązkami i otrzymały informację o pozytywnym wyniku testu na COVID-19 lub o kontakcie z osobą zakażoną – niezwłocznie zawiadamiają dyrektora przedszkola.
 2. Dyrektor, po uzyskaniu informacji o zakażeniu pracownika, dziecka lub innej osoby, która przebywała na terenie placówki w związku z wykonywanymi obowiązkami, ustala listę kontaktów tej osoby w ostatnim dniu jej pobytu w placówce.
 3. Dyrektor kontaktuje się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie (PSSE)
  w celu powiadomienia o zdarzeniu oraz uzyskaniu opinii i zaleceń w sprawie organizacji pracy placówki.
 4. Na podstawie ustnych ustaleń z przedstawicielem z PSSE i uzyskaniu pozytywnej opinii w/w sprawie dyrektor sporządza wniosek o częściowe lub całkowite zawieszenie zajęć w placówce oraz objęcie kwarantanną osób, które miały kontakt z osobą zakażoną. Wniosek przesyłany jest na adres: zajec@pssewawa.pl
 5. Na podstawie pozytywnej ustnej opinii PSSE dyrektor sporządza i przesyła wniosek w sprawie zawieszenia zajęć do organu prowadzącego.
 6. Organ prowadzący wydaje decyzję o częściowym lub całkowitym zawieszeniu zajęć w przedszkolu.
 7. Dyrektor informuje o częściowym lub całkowitym zawieszeniu zajęć w przedszkolu rodziców
  i pracowników.
 8. Informacja o zawieszeniu zajęć przekazywana jest do wiadomości Wydziału Oświaty
  i Wychowania dla Dzielnicy Mokotów M. St. Warszawy pocztą elektroniczną.
 9. Informacja o zawieszeniu zajęć przekazywana jest do Kuratorium Oświaty poprzez wypełnienie ankiety, zamieszczonej na stronie internetowej kuratorium:
  https://www.kuratorium.waw.pl/s4/form/dodaj716,Informacja-na-temat-funkcjonowania-przedszkoli-szkol-i-placowek.html

                                                                                                  Dyrektor Przedszkola
Barbara Przygodzka